Director, FFCC Wales (95 views)

Please find the Welsh language job ad and description below.

Are you passionate about working for adaptable and resilient food, farming and countryside sectors in Wales, to tackle the climate, nature, economic and health crises? Would you like to work with a mission-led, impact-focussed national charity, to help accelerate the pace of change?

The Food, Farming and Countryside Commission works across the UK through a network of national and local teams across England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

Our focus in Wales has been on working with our partners to develop a national nature service; to promote fairer and more sustainable food and farming policies in a transition to agroecology by 2030; and financing a just transition for the sector, through an agroecology development fund.

We’re now looking for a Director, to provide outstanding leadership and strategic coordination for FFCC’s work in Wales, building on our relationships with our partners, developing our programme of work with clear focus on implementation and impact.

The role

As Director of FFCC Wales, you’ll lead and coordinate all our work in Wales. You’ll build and maintain effective relationships with our key partners, stakeholders, and other organisations, finding opportunities for collaboration to support the delivery of our shared strategic goals.

You’ll establish and coordinate the Wales Advisory Group, with distinguished leaders across food, farming and countryside to help us test and refine our strategy, build critical mass and boost our impact.

When opportunities arise, you’ll identify additional sources of funding and work with the wider FFCC team to prepare complementary funding bids. You’ll work closely with our communications team and communications partners to disseminate and amplify the work of FFCC Wales – writing blogs and news articles for our website and representing FFCC in media appearances, public facing events and seminars.

Alongside the Chair of FFCC Wales and our Programme Leads, you’ll also write briefing papers and reports – and monitor spend and prepare budget reports for projects in your remit.

The person

As Director of FFCC Wales, you’ll be a bilingual Welsh and English speaker with demonstrable leadership and influencing skills – and have the ability to work effectively and inclusively with diverse stakeholders and networks. You’ll be action-orientated and outcome-focused, with a track record of impact in one or more of our key themes.

We’re looking for someone with expertise in two or more of our key themes, which include food and health, farming and growing, sustainable development, the environment and land use, finance, economics, local democracy and system change, and in wider public policy and reform.

You’ll have significant and varied experience in public policy research and analysis, and influencing through academia, commercial, government, and/or practitioner work. And you’ll bring a mature understanding of the complex policy landscape across the breadth of our mandate, with a well-developed and practical sense of how change happens.

You’ll have a confident outlook with strong rapport-building, persuasion and interpersonal skills – including the ability to communicate confidently and credibly with stakeholders at all levels of seniority.

You’ll report to our Chief Executive and be comfortable working alone, as well as part of a virtual networked team, demonstrating initiative, self-direction and motivation. And you’ll share our passion and interest in the aims and ethos of FFCC.

To learn more about the role, please download the Job Description at https://ffcc.co.uk/news-and-press/director-ffcc-wales-2.

Term: Permanent contract

Hours: 4-5 days a week – negotiable and flexible

Closing date: 23:59 on Sunday, 26th February 2023

Salary c. £50,000 (or pro-rata’d for p/t)

Location: Home based (applicants must be based in Wales).

A ydych yn angerddol am weithio i sectorau gwydn bwyd, ffermio a chefn gwlad y gellir eu haddasu yng Nghymru, i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd, natur, economaidd ac iechyd? Hoffech chi weithio gydag elusen genedlaethol sy’n cael ei harwain gan genhadaeth ac sy’n canolbwyntio ar effaith, i helpu i gyflymu newid?

Mae’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad yn gweithio ar draws y DU drwy rwydwaith o dimau cenedlaethol a lleol ar draws Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae ein ffocws yng Nghymru wedi bod ar weithio gyda’n partneriaid i ddatblygu gwasanaeth natur cenedlaethol; hyrwyddo polisïau bwyd a ffermio tecach a mwy cynaliadwy wrth drosglwyddo i agroecoleg erbyn 2030; ac ariannu cyfnod pontio cyfiawn i’r sector, drwy gronfa datblygu agroecoleg.

Rydym nawr yn chwilio am Gyfarwyddwr, i ddarparu arweinyddiaeth ragorol a chydlynu strategol ar gyfer gwaith FFCC yng Nghymru, gan adeiladu ar ein perthynas â’n partneriaid, gan ddatblygu ein rhaglen waith gyda ffocws clir ar weithrediad ac effaith.

Y rôl

Fel Cyfarwyddwr FFCC Cymru, byddwch yn arwain ac yn cydlynu ein holl waith yng Nghymru. Byddwch yn meithrin ac yn cynnal perthnasoedd effeithiol gyda’n partneriaid allweddol, rhanddeiliaid, a sefydliadau eraill, gan ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer cydweithredu i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein nodau strategol cyffredin.

Byddwch yn sefydlu ac yn cydlynu Grŵp Cynghori Cymru, gydag arweinwyr nodedig mewn bwyd, ffermio a chefn gwlad i’n helpu i brofi a mireinio ein strategaeth, adeiladu màs critigol a hybu ein heffaith.

Pan fydd cyfleoedd yn codi, byddwch yn nodi ffynonellau cyllid ychwanegol ac yn gweithio gyda thîm ehangach FFCC i baratoi ceisiadau am arian ategol. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’n tîm cyfathrebu a phartneriaid cyfathrebu i ledaenu ac ehangu gwaith FFCC Cymru – ysgrifennu blogiau ac erthyglau newyddion ar gyfer ein gwefan a chynrychioli FFCC mewn ymddangosiadau yn y cyfryngau, digwyddiadau i’r cyhoedd a seminarau.

Ochr yn ochr â Chadeirydd FFCC Cymru a’n Harweinwyr Rhaglen, byddwch hefyd yn ysgrifennu papurau briffio ac adroddiadau – ac yn monitro gwariant a pharatoi adroddiadau cyllideb ar gyfer prosiectau yn eich cylch gwaith.

Y person

Fel Cyfarwyddwr FFCC Cymru, byddwch yn siaradwr Cymraeg a Saesneg gyda sgiliau arwain a dylanwadu amlwg – a bydd gennych y gallu i weithio’n effeithiol ac yn gynhwysol gyda rhanddeiliaid a rhwydweithiau amrywiol. Byddwch yn canolbwyntio ar weithredu ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau, gyda hanes o effaith mewn un neu fwy o’n themâu allweddol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag arbenigedd mewn dwy neu fwy o’n themâu allweddol, sy’n cynnwys bwyd ac iechyd, ffermio a thyfu, datblygu cynaliadwy, yr amgylchedd a defnydd tir, cyllid, economeg, democratiaeth leol a newid systemau, ac mewn polisi cyhoeddus a diwygio ehangach.

Bydd gennych brofiad sylweddol ac amrywiol mewn ymchwil a dadansoddi polisi cyhoeddus, a dylanwadu trwy waith academaidd, masnachol, llywodraeth, a/neu waith ymarferwr. A byddwch yn dod â dealltwriaeth aeddfed o’r dirwedd bolisi gymhleth ar draws ehangder ein mandad, gydag ymdeimlad datblygedig ac ymarferol o sut mae newid yn digwydd.

Bydd gennych agwedd hyderus gyda sgiliau meithrin cydberthynas, perswadio a rhyngbersonol cryf – gan gynnwys y gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn gredadwy gyda rhanddeiliaid ar bob lefel o hynafedd.

Byddwch yn adrodd i’n Prif Weithredwr ac yn gyfforddus yn gweithio ar eich pen eich hun, yn ogystal â bod yn rhan o dîm rhwydweithiol rhithwir, gan ddangos menter, hunan-gyfeiriad a chymhelliant. A byddwch yn rhannu ein hangerdd a’n diddordeb yn nodau ac ethos FFCC.

I ddysgu mwy am y rôl, lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd ar https://ffcc.co.uk/news-and-press/cyfarwyddwr-ffcc-cymru.

Cyfnod: Cytundeb parhaol

Oriau: 4-5 diwrnod yr wythnos – yn agored i drafodaeth ac yn hyblyg

Dyddiad cau: 23:59 nos Sul, 26 Chwefror 2023

Cyflog c. £50,000 (neu pro-rata ar gyfer rhan amser)

Lleoliad: Gartref (rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yng Nghymru).

Working from...: Home working

JOB IS EXPIRED.